Pon 22 Lip 2024

Bon energetyczny - dla kogo, kwota, wniosek

1 lipca 2024 roku wchodzi w życie nowa ustawa, która przewiduje częściowe odmrożenie cen prądu. Ustawa wprowadza tzw. Bon energetyczny. Komu przysługuje Bon energetyczny? Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie w postaci bonu?

Bon energetyczny - dla kogo, kwota, wniosek

Ustawa wchodząca w życie od lipca 2024 roku wprowadza Bon energetyczny, który ma na celu wsparcie najuboższych gospodarstw domowych w rosnących opłatach za prąd.

Co to jest Bon energetyczny

Bon energetyczny to świadczenie pieniężne, które będzie wypłacane jednorazowo w 2024 roku. Bon skierowany jest do gospodarstw domowych, które uzyskały niskie dochody w roku 2023. Bon energetyczny skierowany jest do gospodarstw jednoosobowych, jak i do wieloosobowych. Uzyskanie Bonu energetycznego uzależnione jest od kryterium dochodowego.

Kto może otrzymać Bon energetyczny

Bon energetyczny będzie przysługiwał osobom, które z różnych przyczyn mają trudności w opłatach rachunków za energię elektryczną. Aby otrzymać Bon energetyczny w 2024 roku, należy spełnić określone kryterium dochodowe:

  • w przypadku gospodarstw jednoosobowych - średni miesięczny dochód za 2023 rok nie może przekraczać 2500 zł
  • w przypadku gospodarstw wieloosobowych - średni miesięczny dochód na osobę za 2023 rok nie może przekraczać 1700 zł.

Jeśli miesięczny dochód przekracza limit, wówczas Bon energetyczny przyznawany jest w wysokości różnicy między wartością bonu a kwotą przekroczenia dochodu, czyli zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę (np. jeśli dochód na osobę przekracza limit o 100 zł, bon energetyczny zostanie pomniejszony o kwotę 100 zł). Minimalna kwota Bonu energetycznego do wypłaty wyniesie 20 zł.

Osoby, które mają prawo do otrzymania Bonu energetycznego:

  • osoby z polskim obywatelstwem mieszkające w Polsce,
  • cudzoziemcy zamieszkujący i przebywający na terenie Polski posiadający: zezwolenie na pobyt stały lub rezydenturę długoterminową UE, zezwolenie na pobyt czasowy w związku z określonymi okolicznościami, status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub tolerowany,
  • obywatele UE, EFTA i Szwajcarii oraz ich rodziny posiadający prawo pobytu na terenie Polski.

Ile wyniesie Bon energetyczny w 2024 roku

Wg ustawy przewidziane są zróżnicowane stawki Bonu energetycznego. Gospodarstwa domowe zostały podzielone na cztery grupy:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe – 300 zł;
  • gospodarstwo domowe składające się z 2 do 3 osób – 400 zł;
  • gospodarstwo domowe składające się z 4 do 5 osób – 500 zł;
  • gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Liczba osób w gospodarstwie ustalana jest na dzień składania wniosku o Bon energetyczny. Jedna osoba może być częścią tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wniosek o Bon energetyczny w 2024 roku

Wniosek o wypłatę Bonu energetycznego należy złożyć pisemnie w formie elektronicznej lub papierowej do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w swoim miejscu zamieszkania. Wnioski muszą być złożone w ciągu dwóch miesięcy, w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku. Wnioski złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrzone. Na rozpatrzenie prawidowo złożonego wniosku odpowieni organ będzie miał 60 dni.

Wypłaty świadczenia będą realizowane w bieżącym roku lub na początku 2025 roku.

Udostępnij