Nd 14 Kwi 2024

Płaca minimalna i stawka godzinowa 2024

Płaca minimalna oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku wzrosną dwukrotnie - wysokość, terminy zmian - styczeń i lipiec 2024

Płaca minimalna i stawka godzinowa 2024

Co to jest płaca minimalna

Płaca minimalna ustalone najniższe możliwe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych..

Jak ustalana jest płaca minimalna - kroki

  1. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa Radzie Ministrów propozycję płacy minimalnej. 
  2. Jeśli propozycja zostaje przyjęta, konsultuje ją Rada Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców. RDS do 15 lipca przedstawia Radzie Ministrów swoją propozycję.
  3. Jeśli tego nie zrobi, to rząd do 15 września sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być jednak niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów.

Minimalne wynagrodzenie (płaca minimalna)

Propozycja wysokości płacy minimalnej ustalana jest w oparciu o prognozowaną na kolejny rok wysokość wzrostu cen (inflacja) oraz - jeśli płaca minimalna jest niższa od połowy wysokości średniej krajowej - również o dwie trzecie realnego wzrostu gospodarczego. Wzrost płacy minimalnej może być wyższy od przyjętego w ustawie minimum. Z powodu wysokiej inflacji ołaca minimalna zostanie podniesiona w roku 2024 dwukronie:

● od 1 stycznia 2024 roku - 4242 zł,

● od 1 lipca 2024 roku - 4300 zł.

Minimalna stawka godzinowa

● od 1 stycznia 2024 roku - 27,70 zł,

● od 1 lipca 2024 roku - 28,10 zł.

 

Co grozi pracodawcy, jeśli nie przestrzega wysokości płacy minimalnej lub stawki godzinowej

Zgodnie z Kodeksem Pracy osoba, która wbrew obowiązkowi bezpodstawnie obniża wysokość wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. poz. 1952).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).

Image by Łukasz from Pixabay

Udostępnij