Nd 14 Kwi 2024

Świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych

Od 1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie nowe przepisy wprowadzające świadczenie wspierające dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Ile wynosi świadczenie, komu przysługuje i jak można je otrzymać?

Świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych

Ile wynosi świadczenie wspierające?

Nową formą pomocy dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, która obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku, jest świadczenie wspierające. Jest to rozwiązanie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat, a nie do ich opiekunów. To dorosła osoba z niepełnosprawnością ma decydować jak wykorzysta otrzymywane wsparcie. 

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od poziomu potrzeby wsparcia i wynosi od 40 do 220 procent aktualnej wysokości renty socjalnej, która obecnie wynosi 1588,44 zł. Czyli minimalne świadczenie wynosi 635 zł, a maksymalne 3494 zł. W przypadku corocznej waloryzacji renty socjalnej, również wysokość świadczenia wspierającego będzie podlegała corocznej waloryzacji.

Świadczenie wspierające przysługuje niezależnie od dochodu (nie ma kryterium dochodowego), jest zwolnione z podatku dochodowego i nie może zostać zajęte przez komornika.

Jak otrzymać świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami?

Aby otrzymać nowe świadczenie należy złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wniosek można złożyć w: 

  • wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wniosek może być złożony w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pomocą systemu PIU Emp@tia.

Wniosek może złożyć osoba, która ma status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony:

  • orzeczeniem o niepełnosprawności i jej stopniu, wydanym przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • orzeczeniem o niezdolności do pracy lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydanym przez lekarzy orzekających w ZUS,
  • orzeczeniem o inwalidztwie, wydanym przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na taki sam okres, na jaki wydane jest orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 7 lat. Potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia. Potrzeba wsparcia będzie ustalana na podstawie wieku, a także zdolności danej osoby do samodzielnego wykonywania czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem. Członkowie zespołów do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia będą powoływani przez wojewodów i powinni to być specjaliści z zakresu fizjoterapii, psychologii, pedagogiki, pielegniarstwa, czy też pracownicy socjalni.

Po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia należy złożyć wniosek o świadczenie wspierające. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pomocą:

  • platformy PUE ZUS
  • lub portalu informacyjno-usługowego Emp@tia na stronie empatia.mrpips.gov.pl
  • lub poprzez bankowość elektroniczną.

Wniosek może też złożyć pełnomocnik osoby z niepełnosprawnością.

Wszelką pomoc zarówno w założeniu profilu na PUE ZUS, jak i w wypełnieniu i wysłaniu wniosku przez Internet będzie można uzyskać w siedzibie lub oddziałach ZUS.

Wypata świadczenia wspierającego - terminy

Nowe świadczenie wspierające dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami będzie wprowadzane w trzech etapach - od 1 stycznia 2024 roku do 1 stycznia 2026 roku. W pierwszej kolejności wypłacane będzie osobom, które uzyskają najwyższy poziom potrzeby wsparcia. 

Harmonogram dostępności świadczenia:
- osoby, które uzyskają od 87 do 100 pkt, czyli z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 roku,
- osoby, które uzyskają od 78 do 86 pkt, czyli z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 roku,
- osoby, które uzyskają od 70 do 77 pkt, czyli z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 roku.

Harmonogram nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami, na które ich opiekunowie w dniu 1 stycznia 2024 roku lub później pobierali dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach. Takie osoby z niepełnosprawnościami, jeśli uzyskają co najmniej 70 pkt w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, już od 1 stycznia 2024 r. będą uprawnione do otrzymania świadczenia wspierającego.

Świadczenie będzie wypłacane przez ZUS przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Image by Freepik

Udostępnij